İşbu belge ile Nasuh Mahruki Doğada Liderlik Projesi kapsamında katıldığım/katılacağım kampta temin ettiğim bilgileri, fotoğrafları, video kayıtlarını ve diğer özel nitelikli olmayan kişisel verileri kendi rızam ile sunduğumu kabul ve beyan ederim. Bu belge ve bilgilerin, Nasuh Mahruki Doğada Liderlik Projesi ile iletişime geçerek, her zaman, değiştirilmesi, güncellenmesi, düzeltilmesi ve silinmesi talep hakkımı saklı tutmaktayım.

Nasuh Mahruki Doğada Liderlik Projesi tarafından hazırlanacak internet sitesi içeriği, broşür, ilan, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı metin, görüntü veya ses kayıtları ile bilimsel ve eğitsel amaçlı hazırlanacak eğitim malzemeleri, televizyon ve radyo yayınları gibi çeşitli materyallerde, kamplarda ve Nasuh Mahruki Doğada Liderlik Projesi etkinliklerinde çekilen fotoğraflarımın, video görüntülerimin, sadece işbu muvafakatnamede belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmasına ve 3. kişilerle paylaşılmasına ve/veya yurtdışına aktarılmasına muvafakat ederim.

EK2:

DOĞADA LİDERLİK OKULU AYDINLATMA METNİ

Nasuh Mahruki Doğada Liderlik Projesi kapsamında Nasuh Mahruki (“Bundan böyle “Doğada Liderlik Okulu” olarak anılacaktır.) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusudur. Bu kapsamda işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Bu kapsamda doğada liderlik okuluna kayıt olmanız durumunda temin edilen “Ad-Soyad, Telefon, E-mail, TC. Kimlik No, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Adres, Veli/Vasi Bilgileri, İmza, E-posta, Banka Hesap Bilgileri” gibi “Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi ve Müşteri İşlem Bilgisi” kategorilerine giren kişisel verileriniz kayıt başvurularının alınması ve başvuruların değerlendirilmesi, tarafınıza bilgilendirme yapılması ve iletişim kurulması, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ulaşım ve konaklama faaliyetlerinin organize edilmesi, kamp kayıtların tutulması, ve yasal yükümlülükler kapsamında gerekli yasal bildirimlerin yapılması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 5/2-c, 5/2-ç ve 5/2-f maddesindeki hukuki sebepler uyarınca,

“Sağlık Bilgisi” kategorisine giren özel nitelikli kişisel veriler ise kampa katılan kişilerin etkinliklere katılım açısından bir engeli olup olmadığının değerlendirilmesi, düzenli ilaç temin edilmesi gereken durumlarda bu süreçlerin takibinin sağlanması, acil müdahale gereken durumlarda acil tıbbi müdahalelerin gerçekleştirilmesi ve Covid-19 pandemi önlemleri kapsamında gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması amacıyla açık rızanız uyarınca,

Etkinlikler, organizasyonlar ve kamp faaliyetleri kapsamında temin edilen “Fotoğraf ve Video” gibi kişisel veriler ise reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi için sosyal medya, web sitesi, basılı tanıtım malzemeleri (broşür, ilan, tanırım ve bilgilendirme amaçlı metinler, albüm, poster, vb.) veya basın yayın mecralarında (gazete, dergi, televizyon, broşür vb.), aynı zamanda eğitsel amaçlı hazırlanacak eğitimler kapsamında kullanılmak amacıyla açık rızanız ile işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Doğada Liderlik Okulu kişisel verilerinizi ulaşımın ve konaklamanın sağlanması amacıyla acenteler veya diğer tedarikçi şirketler, kamp organizasyonu için kamp yeri tedarikçisiyle, yasal yükümlülük kapsamında bilgi verilmesi gereken kurumlarla ve açık rıza vermeniz durumunda açık rızanız doğrultusunda fotoğraf ve videolarınızın yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesi için üçüncü taraf tedarikçi şirketlerle (ajanslar, basın yayın kuruluşları, organizasyon şirketleri, matbaalar) ve sistem-altyapı tedarikçisi şirketler ile Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Doğada Liderlik Okulu kişisel verilerinizi “Doğa Kampı Kayıt Formu” nu doldurmanız ve doğada liderlik okulu kampı için başvuru yapmanız vasıtasıyla toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Doğada Liderlik Okulu ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Doğada Liderlik Okulu‘ na başvurarak;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Doğada Liderlik Okulu’ne iletmeniz durumunda Doğada Liderlik Okulu talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Doğada Liderlik Okulu Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için “https://dogadaliderlik.com/iletisim/” adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Doğada Liderlik Okulu tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.

Katılımcı Adı Soyadı :

Veli Adı-Soyadı :

Tarih :

Velisinin İmzası :

DOĞADA LİDERLİK OKULU AÇIK RIZA BEYANI

Doğada Liderlik Okulu tarafından;
Kamp bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikler, organizasyonlar ve faaliyetler kapsamında kayıt altına alınan “Fotoğraf ve Video” gibi kişisel verilerin reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi için sosyal medya, web sitesi, basılı tanıtım malzemeleri (broşür, ilan, tanırım ve bilgilendirme amaçlı metinler, albüm, poster, vb.) veya basın yayın mecralarında (gazete, dergi, televizyon, broşür vb.), aynı zamanda eğitsel amaçlı hazırlanacak eğitimler kapsamında kullanılmak amacıyla toplanması, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü taraf tedarikçi şirketlerle (ajanslar, basın yayın kuruluşları, organizasyon şirketleri, matbaalar) ve sistem-altyapı tedarikçisi şirketler ile paylaşılmasına,

“Sağlık Bilgisi” kategorisine giren özel nitelikli kişisel verilerin ise kampa katılan kişilerin etkinliklere katılım açısından bir engeli olup olmadığının değerlendirilmesi, düzenli ilaç temin edilmesi gereken durumlarda bu süreçlerin takibinin sağlanması, acil müdahale gereken durumlarda acil tıbbi müdahalelerin gerçekleştirilmesi ve Covid-19 pandemi önlemleri kapsamında gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması amacıyla toplanması, depolanması, değiştirilmesi ve gerekmesi durumunda sağlık kuruluşları ile paylaşılmasına,

açık rızam doğrultusunda saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması gibi aydınlatma metninde açıkça belirtilen yöntemlerle kişisel verilerimin Anayasal güvenceler ve 6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuatlar kapsamında belirlenen ilke ve güvenceler çerçevesinde işlenmesine ve aktarılmasına açık olarak onay veriyorum.

Katılımcı Adı Soyadı :

Veli Adı-Soyadı :

Tarih :

Velisinin İmzası :