İş bu sözleşme Nasuh Mahruki Doğada Liderlik (Bundan böyle “Doğada Liderlik” olarak anılacaktır) projesi çalışanları,katılımcılar ve veli/vasi ilişkilerinin en sağlıklı şekilde sürdürülmesi için hazırlanmıştır.

Sözleşmede Nasuh Mahruki Doğada Liderlik Projesi “Doğada Liderlik”, hizmet alan 18 yaşın altındaki kişiler “katılımcı”,katılımcı adına sözleşmeyi imzalayan vasi veya velilerden herhangi biri “veli” olarak anılacaktır.

18 yaşını doldurmamış (reşit olmayan) katılımcı için hazırlanmış olan işbu sözleşme yukarıda yer alan kayıt ve ödeme formunun ve kayıt sözleşmesinin, veli/vasi tarafından doldurulması ile yürürlüğe girecektir.

DOĞADA LİDERLİĞİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Doğada Liderlik, kamp programını, eğitim organizasyonunu ve eğitim sürelerini, eğitim araç ve gereçlerini, programda
belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, ücrete dahil olan hizmetleri sunacağını, doğa kampı programında meydana
gelebilecek değişiklikler olduğunda katılımcıya ve veliye önceden bildirim yapacağını beyan ve taahhüt eder.

VELİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Veli, katılımcının yasal temsilcisi olduğunu gösterir belgeleri sunmakla yükümlüdür. Doğa kampı kurallarını bozmaya
yönelik davranışlar sergilenmesi halinde, katılımcı ve veli, Doğada Liderlik tarafından yazılı olarak uyarılır.Davranışların tekrarı halinde katılımcı kampa devam hakkını kaybettiğini kabul eder.

Kaybedilen devam hakkı ile ilgili katılımcının ve velinin ücret iadesi ve tazminat talep hakkı yoktur Veli katılımcının
kurallara uymamasından ve/veya düzeni bozmasından kaynaklanan ve/veya kaynaklanacak tüm kayıp, zarar ve ziyanı ilk talep halinde tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Veli katılımcının herhangi bir sağlık problemi ve/veya kullanılması gereken bir ilacın bulunması durumunda Doğada Liderlik’e yazılı olarak bilgi vermekle yükümlüdür. Ayrıca, katılımcının kampa katılması halinde, kullanması gereken
ilaçları yeterli miktarda yanında bulundurmasından velisi tek başına sorumlu olacaktır. Velinin katılımcı ile ilgili,herhangi bir bilgiyi vermemesi, ilacı temin etmemesi ve/veya eksik vermesi halinde meydana gelecek hiç bir durum ve/veya sağlık probleminden Doğada Liderlik sorumlu değildir.

Kamp süresi boyunca, katılımcıya herhangi acil tıbbi müdahale yapılması gerekli olursa, velisi ilk yardım konularında tıbbi kuruma ulaşıncaya kadar gerekli her türlü müdahale için Doğada Liderlik sorumlusunu karar ve izin vermek üzere tam yetki vermektedir.

Doğada Liderlik, Covid-19 pandemi süreci kapsamında tüm önlemleri almış ve kamp öncesinde katılımcıları konu hakkında bilgilendirmiştir. Bu doğrultuda yapılacak düzenli kontroller kapsamında katılımcılar Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlar
ile Doğada Liderlik’in bu doğrultuda belirlediği kurallara uygun davranacaktır. Yapılan kontroller kapsamında veya kamp başlangıcından önce risk içeren bir durumun veya belirtinin olması durumunda katılımcı veya veli/vis doğrudan yazılı olarak Doğada Liderlik’i bilgilendirecektir.

Doğada Liderlik, Covid-19 kapsamında yapılan kontroller doğrultusunda risk içeren bir durumu tespit etmesi halinde
katılımcıyı ve veli/vasi’sini bilgilendirecektir. Aynı zamanda gerekmesi durumunda katılımcıyı kamptan uzaklaştırma ve durumu sağlık kuruluşlarına bildirme haklarını saklı tutmaktadır. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde katılımcı
adına hiçbir tazminat veya geri ödemede talebinde bulunulmayacaktır.

Doğada Liderlik dahilinde doktor raporuna bağlı olmayan ilaç, alkollü içecekler, keyif verici maddeler, tütün ve
mamulleri, kesici, delici ve ateşli aletler ile her türlü yasal olmayan malzeme kesinlikle bulundurulmaz. Veli,katılımcının bu tip malzemeleri kampa getirmesinden tek başına sorumludur.

Ayrıca, Doğada Liderlik kendisine veli tarafından yazılı tutanak ile teslim edilmeyen cep telefonu, bilgisayar dahil ancak bununla sınırlı olmayan değerli eşyaların ve paraların kaybından sorumlu değildir.

Veli işbu Sözleşme ile birlikte Ek 1’de dikkatine sunulan Muvafakatnameyi de okuyup, kabul ve imza ettiğini beyan etmektedir.

İPTAL – VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER:

Katılımcının, kampın başlamasına 30 gün kalana kadar kamp rezervasyona ilişkin, mücbir sebepler dışında bir sebeple
iptal-değişiklik talebi durumunda; katılımcı adına kayıt ve ödeme yapan veli, kamp bedelinin %50 ‘sini, 14 günden az kalan zamanlardaki iptal-değişiklik taleplerinde ise kamp bedelinin tamamını Doğada Liderlik’e cayma bedeli olarak ödemek zorundadır.

Cayma bedeli sonrasında, varsa, kalan tutar, velinin, Doğada Liderlik’e yazılı olarak müracaatından sonra 30 gün içinde velinin banka hesabına iade edilir. Katılımcı adına acenta tarafından alınmış/düzenlenmiş uçak/otobüs bileti var ise
bilet tutarlarının tamamı iade edilmez veya başka bir zamana aktarılamaz.

Yurt dışı kamplarında vize hizmeti verilmiş ise vizeye ilişkin her türlü bedel iade edilmez. Doğada Liderlik, kampına katılacak olan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamalarına bağlı olarak ve gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı kampın başlangıcından 14 gün öncesine kadar kampı kısmen veya tamamen iptal edebilir ve/veya kamp tarihini değiştirebilir. Böyle bir durumda katılımcı ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir.

Katılımcı, hareket tarihinden en az 7 gün önce Doğada Liderlik‘e niyetini yazılı olarak bildirerek rezervasyonunu, doğa
kampı açısından geçerli koşulları yerine getirerek, kampın yaş seviyesine uygun üçüncü bir kişiye kampa katılım hakkını devredebilir. Bu durumda paket turu veya konaklama rezervasyonunu devir eden ve devir alan kişiler acenteye karşı bakiye
tutarının ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar.

Devredilen kamp ile ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan katılımcıların vize bedelleri iade olmaz. Kamp katılım hakkını devir alan katılımcıların ise vize ve bilet sorumlulukları ve ödemeleri velisine ait olacaktır.

MÜCBİR SEBEPLER:

1. Doğada Liderlik üzerine düşen tüm görevleri yerine getirmiş olmasına rağmen tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamasına bağlı olarak veya yol engeli, grev, terör, savaş, savaş olasılığı, karantina olasılığı, ön görülemez teknik hususlar, uçak gecikmeleri, doğal afet vb. gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden ve gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları kısmen veya tamamen iptal edebilir. Bu durumda katılımcının ve velisinin tazminat hakkı doğmaz, ödediği bedel turun yapılması amacıyla 3. Şahıslara yapılan ve geri alınması mümkün bulunmayan harcamalar haricinde iade edilir.

2. Katılımcı ve veli/vasirezervasyonunu kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel
rahatsızlıklarını veya ölümlerini tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak çift imzalı resmi bir rapor ile veya ölümlerini resmi makamlardan alınacak doküman ile belgelemesi halinde iptal hakkına sahiptir. Bu sebeplere bağlı olarak kampın başlangıç tarihine 15 gün veya daha az kala yapılan iptallerde her ne sebep ile olursa olsun, uçak bileti hizmeti ve turun gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan harcamalar iade edilmeyecektir.

3. Şahıslara (otel/tesis/teknik eğitim/sigorta/eğitmen/transfer araçları vb.) yapılan ve geri alınması mümkün bulunmayan harcamalar katılımcıdan tahsil edilecektir.

GENEL HÜKÜMLER:

1. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye kampa katılan katılımcının, kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri velisinin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu
geziye katılan katılımcılar, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını Doğada Liderlik broşürü, Doğada Liderlik internet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, kampa bu sözleşme şartlarına uygun olarak katılmayı kabul etmişlerdir.

2. Katılımcının başladığı kampı, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmek istemesi halinde, velisinin;
katılımcının kampı terk etmek istediğini Doğada Liderlik yetkilisine sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde katılımcı kampı ayıplı hizmet nedeni ile değil şahsi gerekçeler ile terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur ve herhangi bir ücret iade talebinde bulanamaz.

3. Veli/vasi, acentanın gençlik kampları web sitesi olan www.dogadaliderlik.com’da yer alan bu doga kampı sözleşmesini ve doga kampı kayıt formunu okumuş, kontrol etmiş ve web sitesi üzerinden doldurarak kabul etmiştir.

4. Veli/vasi ayrıca ekte bulunan aydınlatma ve açık rıza metnini de sözleşme ekinde alarak okuduğunu ve anladığını kabul etmektedir. Veli/vasi bu metni imzalayıp Doğada Liderlik yetkililerine
Kamp öncesinde teslim edecektir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

1.İşbu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde ilgili kanun ve mevzuat hükümleri saklıdır.

2.İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarihinden itibaren doğacak her tür hukuki sorunların çözümünde İstanbul Çağlayan
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.