Kamp Sözleşmesi

 

İş bu sözleşme Nasuh Mahruki Doğada Liderlik (Bundan böyle “Doğada Liderlik” olarak anılacaktır) projesi çalışanları, katılımcılar ve veli/vasi ilişkilerinin en sağlıklı şekilde sürdürülmesi için hazırlanmıştır.

 

Sözleşmede Nasuh Mahruki Doğada Liderlik Projesi “Doğada Liderlik”, hizmet alan 18 yaşın altındaki kişiler “katılımcı”, katılımcı adına sözleşmeyi imzalayan vasi veya velilerden herhangi biri “veli” olarak anılacaktır.

 

18 yaşını doldurmamış (reşit olmayan) katılımcı için hazırlanmış olan işbu sözleşme yukarıda yer alan kayıt ve ödeme formunun ve kayıt sözleşmesinin, veli/vasi tarafından doldurulması ile yürürlüğe girecektir.

 

DOĞADA LİDERLİĞİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 

Doğada Liderlik, kamp programını, eğitim organizasyonunu ve eğitim sürelerini, eğitim araç ve gereçlerini, programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, ücrete dahil olan hizmetleri sunacağını, doğa kampı programında meydana gelebilecek değişiklikler olduğunda katılımcıya ve veliye önceden bildirim yapacağını beyan ve taahhüt eder.

 

VELİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 

Veli, katılımcının yasal temsilcisi olduğunu gösterir belgeleri sunmakla yükümlüdür. Doğa kampı kurallarını bozmaya yönelik davranışlar sergilenmesi halinde, katılımcı ve veli, Doğada Liderlik tarafından yazılı olarak uyarılır. Davranışların tekrarı halinde katılımcı kampa devam hakkını kaybettiğini kabul eder.

 

Kaybedilen devam hakkı ile ilgili katılımcının ve velinin ücret iadesi ve tazminat talep hakkı yoktur Veli katılımcının kurallara uymamasından ve/veya düzeni bozmasından kaynaklanan ve/veya kaynaklanacak tüm kayıp, zarar ve ziyanı ilk talep halinde tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

Veli katılımcının herhangi bir sağlık problemi ve/veya kullanılması gereken bir ilacın bulunması durumunda Doğada Liderlik’e yazılı olarak bilgi vermekle yükümlüdür. Ayrıca, katılımcının kampa katılması halinde, kullanması gereken ilaçları yeterli miktarda yanında bulundurmasından velisi tek başına sorumlu olacaktır. Velinin katılımcı ile ilgili, herhangi bir bilgiyi vermemesi, ilacı temin etmemesi ve/veya eksik vermesi halinde meydana gelecek hiç bir durum ve/veya sağlık probleminden Doğada Liderlik sorumlu değildir.

 

Kamp süresi boyunca, katılımcıya herhangi acil tıbbi müdahale yapılması gerekli olursa, velisi ilk yardım konularında tıbbi kuruma ulaşıncaya kadar gerekli her türlü müdahale için Doğada Liderlik sorumlusunu karar ve izin vermek üzere tam yetki vermektedir.

 

Doğada Liderlik, Covid-19 pandemi süreci kapsamında tüm önlemleri almış ve kamp öncesinde katılımcıları konu hakkında bilgilendirmiştir. Bu doğrultuda yapılacak düzenli kontroller kapsamında katılımcılar Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlar ile Doğada Liderlik’in bu doğrultuda belirlediği kurallara uygun davranacaktır. Yapılan kontroller kapsamında veya kamp başlangıcından önce risk içeren bir durumun veya belirtinin olması durumunda katılımcı veya veli/vis doğrudan yazılı olarak Doğada Liderlik’i bilgilendirecektir.

 

Doğada Liderlik, Covid-19 kapsamında yapılan kontroller doğrultusunda risk içeren bir durumu tespit etmesi halinde katılımcıyı ve veli/vasi’sini bilgilendirecektir. Aynı zamanda gerekmesi durumunda katılımcıyı kamptan uzaklaştırma ve durumu sağlık kuruluşlarına bildirme haklarını saklı tutmaktadır. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde katılımcı adına hiçbir tazminat veya geri ödemede talebinde bulunulmayacaktır.

 

Doğada Liderlik dahilinde doktor raporuna bağlı olmayan ilaç, alkollü içecekler, keyif verici maddeler, tütün ve mamulleri, kesici, delici ve ateşli aletler ile her türlü yasal olmayan malzeme kesinlikle bulundurulmaz. Veli, katılımcının bu tip malzemeleri kampa getirmesinden tek başına sorumludur.

 

Ayrıca, Doğada Liderlik kendisine veli tarafından yazılı tutanak ile teslim edilmeyen cep telefonu, bilgisayar dahil ancak bununla sınırlı olmayan değerli eşyaların ve paraların kaybından sorumlu değildir.

 

Veli işbu Sözleşme ile birlikte Ek 1’de dikkatine sunulan Muvafakatnameyi de okuyup, kabul ve imza ettiğini beyan etmektedir.

 

İPTAL – VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER:

 

Katılımcının, kampın başlamasına 30 gün kalana kadar kamp rezervasyona ilişkin, mücbir sebepler dışında bir sebeple iptal-değişiklik talebi durumunda; katılımcı adına kayıt ve ödeme yapan veli, kamp bedelinin %50 ‘sini, 14 günden az kalan zamanlardaki iptal-değişiklik taleplerinde ise kamp bedelinin tamamını Doğada Liderlik’e cayma bedeli olarak ödemek zorundadır.

 

Cayma bedeli sonrasında, varsa, kalan tutar, velinin, Doğada Liderlik’e yazılı olarak müracaatından sonra 30 gün içinde velinin banka hesabına iade edilir. Katılımcı adına acenta tarafından alınmış/düzenlenmiş uçak/otobüs bileti var ise bilet tutarlarının tamamı iade edilmez veya başka bir zamana aktarılamaz.

 

Yurt dışı kamplarında vize hizmeti verilmiş ise vizeye ilişkin her türlü bedel iade edilmez. Doğada Liderlik, kampına katılacak olan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamalarına bağlı olarak ve gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı kampın başlangıcından 14 gün öncesine kadar kampı kısmen veya tamamen iptal edebilir ve/veya kamp tarihini değiştirebilir. Böyle bir durumda katılımcı ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir.

 

Katılımcı, hareket tarihinden en az 7 gün önce Doğada Liderlik‘e niyetini yazılı olarak bildirerek rezervasyonunu, doğa kampı açısından geçerli koşulları yerine getirerek, kampın yaş seviyesine uygun üçüncü bir kişiye kampa katılım hakkını devredebilir. Bu durumda paket turu veya konaklama rezervasyonunu devir eden ve devir alan kişiler acenteye karşı bakiye tutarının ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar.

 

Devredilen kamp ile ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan katılımcıların vize bedelleri iade olmaz. Kamp katılım hakkını devir alan katılımcıların ise vize ve bilet sorumlulukları ve ödemeleri velisine ait olacaktır.

 

MÜCBİR SEBEPLER:

 

 1. Doğada Liderlik üzerine düşen tüm görevleri yerine getirmiş olmasına rağmen tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamasına bağlı olarak veya yol engeli, grev, terör, savaş, savaş olasılığı, karantina olasılığı, ön görülemez teknik hususlar, uçak gecikmeleri, doğal afet vb. gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden ve gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları kısmen veya tamamen iptal edebilir. Bu durumda katılımcının ve velisinin tazminat hakkı doğmaz, ödediği bedel turun yapılması amacıyla 3. Şahıslara yapılan ve geri alınması mümkün bulunmayan harcamalar haricinde iade edilir.

 

 1. Katılımcı ve veli/vasirezervasyonunu kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel rahatsızlıklarını veya ölümlerini tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak çift imzalı resmi bir rapor ile veya ölümlerini resmi makamlardan alınacak doküman ile belgelemesi halinde iptal hakkına sahiptir. Bu sebeplere bağlı olarak kampın başlangıç tarihine 15 gün veya daha az kala yapılan iptallerde her ne sebep ile olursa olsun, uçak bileti hizmeti ve turun gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan harcamalar iade edilmeyecektir.

 

 1. Şahıslara (otel/tesis/teknik eğitim/sigorta/eğitmen/transfer araçları vb.) yapılan ve geri alınması

mümkün bulunmayan harcamalar katılımcıdan tahsil edilecektir.

 

GENEL HÜKÜMLER:

 

 1. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye kampa katılan katılımcının, kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri velisinin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu geziye katılan katılımcılar, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını Doğada Liderlik broşürü, Doğada Liderlik internet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, kampa bu sözleşme şartlarına uygun olarak katılmayı kabul etmişlerdir.

 

 1. Katılımcının başladığı kampı, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmek istemesi halinde, velisinin; katılımcının kampı terk etmek istediğini Doğada Liderlik yetkilisine sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde katılımcı kampı ayıplı hizmet nedeni ile değil şahsi gerekçeler ile terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur ve herhangi bir ücret iade talebinde bulanamaz.

 

           

 1. Veli/vasi, acentanın gençlik kampları web sitesi olan www.dogadaliderlik.com’da yer alan bu doga kampı sözleşmesini ve doga kampı kayıt formunu okumuş, kontrol etmiş ve web sitesi üzerinden doldurarak kabul etmiştir.

 

           

 1. Veli/vasi ayrıca ekte bulunan aydınlatma ve açık rıza metnini de sözleşme ekinde alarak okuduğunu ve anladığını kabul etmektedir. Veli/vasi bu metni imzalayıp Doğada Liderlik yetkililerine

Kamp öncesinde teslim edecektir.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

 

1.İşbu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde ilgili kanun ve mevzuat hükümleri saklıdır.

 

2.İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarihinden itibaren doğacak her tür hukuki sorunların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Ek1:

MUVAFAKATNAME

 

İşbu belge ile Nasuh Mahruki Doğada Liderlik Projesi kapsamında katıldığım/katılacağım kampta temin ettiğim bilgileri, fotoğrafları, video kayıtlarını ve diğer özel nitelikli olmayan kişisel verileri kendi rızam ile sunduğumu kabul ve beyan ederim. Bu belge ve bilgilerin, Nasuh Mahruki Doğada Liderlik Projesi ile iletişime geçerek, her zaman, değiştirilmesi, güncellenmesi, düzeltilmesi ve silinmesi talep hakkımı saklı tutmaktayım.

 

Nasuh Mahruki Doğada Liderlik Projesi tarafından hazırlanacak internet sitesi içeriği, broşür, ilan, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı metin, görüntü veya ses kayıtları ile bilimsel ve eğitsel amaçlı hazırlanacak eğitim malzemeleri, televizyon ve radyo yayınları gibi çeşitli materyallerde, kamplarda ve Nasuh Mahruki Doğada Liderlik Projesi etkinliklerinde çekilen fotoğraflarımın, video görüntülerimin, sadece işbu muvafakatnamede belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmasına ve 3. kişilerle paylaşılmasına ve/veya yurtdışına aktarılmasına muvafakat ederim.

 

EK2:

 

DOĞADA LİDERLİK OKULU AYDINLATMA METNİ

 

Nasuh Mahruki Doğada Liderlik Projesi kapsamında Nasuh Mahruki (“Bundan böyle “Doğada Liderlik Okulu” olarak anılacaktır.) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusudur. Bu kapsamda işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 

Bu kapsamda doğada liderlik okuluna kayıt olmanız durumunda temin edilen “Ad-Soyad, Telefon, E-mail, TC. Kimlik No, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Adres, Veli/Vasi Bilgileri, İmza, E-posta, Banka Hesap Bilgileri”  gibi “Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi ve Müşteri İşlem Bilgisi” kategorilerine giren kişisel verileriniz kayıt başvurularının alınması ve başvuruların değerlendirilmesi, tarafınıza bilgilendirme yapılması ve iletişim kurulması, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ulaşım ve konaklama faaliyetlerinin organize edilmesi, kamp kayıtların tutulması, ve yasal yükümlülükler kapsamında gerekli yasal bildirimlerin yapılması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 5/2-c, 5/2-ç ve 5/2-f maddesindeki hukuki sebepler uyarınca,

 

“Sağlık Bilgisi” kategorisine giren özel nitelikli kişisel veriler ise kampa katılan kişilerin etkinliklere katılım açısından bir engeli olup olmadığının değerlendirilmesi, düzenli ilaç temin edilmesi gereken durumlarda bu süreçlerin takibinin sağlanması, acil müdahale gereken durumlarda acil tıbbi müdahalelerin gerçekleştirilmesi ve Covid-19 pandemi önlemleri kapsamında gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması amacıyla açık rızanız uyarınca,

 

Etkinlikler, organizasyonlar ve kamp faaliyetleri kapsamında temin edilen “Fotoğraf ve Video” gibi kişisel veriler ise reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi için sosyal medya, web sitesi, basılı tanıtım malzemeleri (broşür, ilan, tanırım ve bilgilendirme amaçlı metinler, albüm, poster, vb.) veya basın yayın mecralarında (gazete, dergi, televizyon, broşür vb.), aynı zamanda eğitsel amaçlı hazırlanacak eğitimler kapsamında kullanılmak amacıyla açık rızanız ile işlenecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

Doğada Liderlik Okulu kişisel verilerinizi ulaşımın ve konaklamanın sağlanması amacıyla acenteler veya diğer tedarikçi şirketler, kamp organizasyonu için kamp yeri tedarikçisiyle,  yasal yükümlülük kapsamında bilgi verilmesi gereken kurumlarla ve açık rıza vermeniz durumunda açık rızanız doğrultusunda fotoğraf ve videolarınızın yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesi için üçüncü taraf tedarikçi şirketlerle (ajanslar, basın yayın kuruluşları, organizasyon şirketleri, matbaalar) ve sistem-altyapı tedarikçisi şirketler ile Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

 

Doğada Liderlik Okulu kişisel verilerinizi “Doğa Kampı Kayıt Formu” nu doldurmanız ve doğada liderlik okulu kampı için başvuru yapmanız vasıtasıyla toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Doğada Liderlik Okulu ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

 

Veri sahibi olarak Doğada Liderlik Okulu‘ na başvurarak;

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 • işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

 • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

 

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Doğada Liderlik Okulu’ne iletmeniz durumunda Doğada Liderlik Okulu talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Doğada Liderlik Okulu Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

 

Detaylı bilgi için “https://dogadaliderlik.com/iletisim/” adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Doğada Liderlik Okulu tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.

 

Katılımcı Adı Soyadı    :

 

Veli Adı-Soyadı                        :          

 

Tarih                                        :

 

Velisinin İmzası                       :

 

DOĞADA LİDERLİK OKULU AÇIK RIZA BEYANI

 

Doğada Liderlik Okulu tarafından;

Kamp bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikler, organizasyonlar ve faaliyetler kapsamında kayıt altına alınan “Fotoğraf ve Video” gibi kişisel verilerin reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi için sosyal medya, web sitesi, basılı tanıtım malzemeleri (broşür, ilan, tanırım ve bilgilendirme amaçlı metinler, albüm, poster, vb.) veya basın yayın mecralarında (gazete, dergi, televizyon, broşür vb.), aynı zamanda eğitsel amaçlı hazırlanacak eğitimler kapsamında kullanılmak amacıyla toplanması, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü taraf tedarikçi şirketlerle (ajanslar, basın yayın kuruluşları, organizasyon şirketleri, matbaalar) ve sistem-altyapı tedarikçisi şirketler ile paylaşılmasına,

 

“Sağlık Bilgisi” kategorisine giren özel nitelikli kişisel verilerin ise kampa katılan kişilerin etkinliklere katılım açısından bir engeli olup olmadığının değerlendirilmesi, düzenli ilaç temin edilmesi gereken durumlarda bu süreçlerin takibinin sağlanması, acil müdahale gereken durumlarda acil tıbbi müdahalelerin gerçekleştirilmesi ve Covid-19 pandemi önlemleri kapsamında gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması amacıyla   toplanması, depolanması, değiştirilmesi ve gerekmesi durumunda sağlık kuruluşları ile paylaşılmasına,

 

açık rızam doğrultusunda saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması gibi aydınlatma metninde açıkça belirtilen yöntemlerle kişisel verilerimin Anayasal güvenceler ve 6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuatlar kapsamında belirlenen ilke ve güvenceler çerçevesinde işlenmesine ve aktarılmasına açık olarak onay veriyorum.

 

Katılımcı Adı Soyadı    :

 

Veli Adı-Soyadı                        :          

 

Tarih                                        :

 

Velisinin İmzası                       :